Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI:

Labora s. r. o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI, KOREŠPONDENČNÁ A FAKTURAČNÁ ADRESA:

Dobrá Voda 20
364 01 Toužim

IČO: 48591530
DIČ: CZ48591530

Zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 17608.

Predávajúci je platcom DPH.

 1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávke budú požadované Vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú nutné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov, obzvlášť potom pri neuvedení telefonického kontaktu.

Alkoholické nápoje môžu nakupovať len fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Táto informácia (s odkazom na tieto obchodné podmienky) sa zobrazí vždy pred otvorením prezentácie e-shopu. Pre vstup do e-shopu musí zákazník potvrdiť kliknutím na políčko „Súhlasím“.

Predávajúci týmto vyhlasuje a upozorňuje, že je zakázané objednávať a predávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov.

Spoločnosť Labora s. r. o., ktorá je prevádzkovateľom tohto internetového obchodu, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb v znení neskorších dodatkov a predpisov. viz. tiež podľa Nariadenia Evrópskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679.

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane okrem zmluvných prepravcov a to len v rozsahu nutnom na doručenie zásielok. Zákazník môže písomne zažiadať o odstránenie údajov z databázy spoločnosti.

 1. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete tiež informovaní e-mailom. Pri niektorých objednávkach (napr. pri odbere väčšieho množstva a pod.) Vás pre potvrdenie skontaktujeme telefonicky.

 1. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom zaslaným na adresu: prodej@labora.cz

Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nerealizovať:

- ak tovar nie je možné obstarať

- bez udania dôvodu

 1. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Zákazníka. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto serveri v momente definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Objednaný tovar Vám zašleme poštou alebo prepravnou službou. Za túto službu bude pripočítané k celkovej cene zásielky balné 10 € Kč (vrátane DPH) v prípade zálohovej platby a 11 € (vrátane DPH) v prípade platby na dobierku. Pri objednávke tovaru nad 90 € (vrátane DPH) balné neúčtujeme. Ceny sú platné pre doručenie v Slovenskej republike.
 
Podmienky prepravy spoločnosťou Česká pošta:

 • platba za tovar a dodanie prebieha podľa štandardných podmienok;
 • prostredníctvom Českej pošty zasielame len tovar do celkovej hmotnosti 30 kg.

Podmienky prepravy prepravnou firmou:

 • ak prebieha platba v hotovosti vodičovi, vodič Vám vystaví doklad o zaplatení;
 • pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať prepravná firma a dohodne nový termín dodania.

Postup pri preberaní zásielky:

 • Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Ak bude obal javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou.
 • V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a skontrolovať.
 • Ak po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, ihneď nás kontaktujte. Pri neskoršom oznámení nemôže byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

 

 1. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je do 7 pracovných dní pre oba spôsoby doručenia, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude na sklade, budeme Vás o tejto skutočnosti ihneď informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába či nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

 1. DODANIE DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÉHO LISTU

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY VRÁTENIE TOVARU

V súlade so zákonom č. 367/2000 má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že sa jedná o nákup Koncového spotrebiteľa. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:

 • kontaktujte nás a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru;
 • tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, musí byť zabalený v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o nákupe;
 • náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník;
 • peniaze za tovar Vám budú vrátené zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom dodaní tovaru;
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 1. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA 

   

  Záručná lehota začína bežať prevzatím veci kupujúcim. Pri potravinách sa riadi podľa platných potravinových noriem. Prípadné reklamácie vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné chyby. Ak budú také poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný ihneď hlásiť našej firme. Za chyby vzniknuté prepravcom neručíme. Ak bola reklamácia oprávnená, má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (najmä náklady na dopravu reklamovaného tovaru k nám). Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

  Záruka sa nevzťahuje na:

  a) chyby vzniknuté bežným používaním;

  b) nesprávnym použitím výrobku;

  c) nesprávnym skladovaním.

  Postup pri reklamácii:

  1. informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom prodej@labora.cz, či písomne;
   2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu. V prípade zaslania reklamovaného tovaru na dobierku si Predávajúci vyhradzuje právo taký tovar neprevziať a odoslať späť Kupujúcemu na jeho náklady.
  2. do zásielky priložte dôvod reklamácie, daňový doklad, vaše kontaktné údaje;
  3. zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom prodej@labora.cz;
  4. v prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho uhradenie nákladov na dopravu reklamovaného tovaru k Predávajúcemu:
  5. o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 2. OSTATNÉ

Prípadné spory medzi Labora s.r.o. a Zákazníkom možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade Zákazník - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platforme.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez výslovného upozornenia Zákazníka. Predávajúci ju oznámi na svojich internetových stránkach alebo iným vhodným spôsobom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy týchto stránok bez výslovného upozornenia zákazníka.

Všetky práva vyhradené.

Bez súhlasu prevádzkovateľa texty, obrázky a žiadna iná časť týchto internetových stránok nesmú byť kopírované a používané.

Platí od 26. apríla 2024