Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Labora sro, IČO: 482 91 530, so sídlom Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 17608 (ďalej len Labora), prevádzkovateľ e-shopových webových stránok https: / /www.novydvur-obchod.cz/, prehlasuje, že všetky osobné údaje zákazníkov sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov (ďalej len Zásady) by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame, ak využijete našich on-line služieb (E-shop).

  1. Všeobecne k návšteve nášho e-shopu

1.1 Webtracking (sledovanie na webových stránkach)

(a) V rámci skvalitňovania služieb našim zákazníkom a zabezpečenie plnej funkcionality našich webových stránok dochádza k zberu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia na vyhodnocovanie činnosti užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Pritom všetky osobné údaje sú spracovávané v ich anonymizovanej podobe.

Na spracovanie údajov na štatistické účely využíva Labora služieb spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Poskytovateľ), ktorá pre Labora zabezpečuje monitorovanie údajov, ktoré sa vzťahujú k ponúkanému tovaru a produktom na webových stránkach, e- shopu Labora, a to pre ich optimálne prispôsobenie zákazníkom Labora.

(b)     Preto, aby sme vám poskytli čo najprívetivejšie webové stránky, využívame aj služby spoločnosti Shoptet, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675.

(c) Pri návšteve našej webovej stránky e-shopu, zbierame, zhromažďujeme a vyhodnocujeme potrebné údaje prostredníctvom pixelov nainštalovaných na našich webových stránkach (nástroje). Nástroje zaisťujú prepojenie našich webových stránok s Vašim webovým prehliadačom, ktorý zasiela tieto informácie o využívaní našich webových stránok:

- Request (jedná sa o názov súboru pre vyjadrenie požiadavku klienta)

- Typ prehliadača / verzia prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Firefox);

- Jazyk prehliadača (napr. Čeština);

- Použitý operačný systém (napr. Windows XP, Windows 10, iOS);

- Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača;

- Rozlíšenie obrazovky;

- Aktivácia JavaScriptu;

- Java zapnuté / vypnuté;

- Cookies áno / nie;

- Hĺbka farieb;

- Referrer URL (označenie pre URL, z ktorého bola webová stránka navštívená);

- IP adresa používateľa, u ktorej zabezpečujeme promptnú anonymizáciu.

- Časový údaj vzťahujúce k dátumu a času, kedy došlo k prístupu na webové stránky;

- Počet kliknutí;

- Ďalej môžu byť tiež zisťované informácie, ktoré sú získavané z obsahu vyplnených / nevyplnených formulárov (textové pole, ktoré je potrebné vyplniť, napríklad prihlasovacie meno a heslo. V týchto prípadoch dochádza k zisťovaniu informácií, o skutočnosti či bol daný formulár vyplnený alebo nevyplnený) .

1.2 IP adresa (adresa internetového protokolu)

(A) IP adresa sa prenáša pri každom nasadení požiadavku na webový server, aby vedel, kam má zaslať odpoveď. Dynamickú IP adresu dostane každý zákazník od poskytovateľa internetového pripojenia (ISP), a to v okamihu svojho pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil.

(B) Na základe uloženia IP adresy na našom serveri, je možné, aby sme zistili prostredníctvom ďalších informácií získaných od ISP totožnosť užívateľa pripojeného k internetu. Z tohto dôvodu Labora a Poskytovateľ neukladajú IP adresu, na základe ktorej by bolo možné dospieť k identifikácii konkrétneho používateľa, trvalo. IP adresa je používaná len za účelom rozpoznania jednotlivého prihlásenie na našu webovú stránku a tiež ako prostriedok obrany proti počítačovým útokom. Následne dochádza k anonymizáciu IP adresy tak, že sa na miesto posledných ôsmich čísiel dosadí x. Na základe vykonanej anonymizácie IP adresy, nie je možné z našej strany určiť konkrétne fyzickú osobu.

1.3 Logovacie súbory

(A) Pri každej návšteve webových stránok Labora vyšle Vášmu webovému prehliadaču informáciu o Vašich užívateľských dátach, ktoré sa uložia do protokolových súborov, tzv. Serverového logovacieho súboru. Dátové prenosy, ktoré sa týmto spôsobom ukladajú, obsahujú tieto údaje: dátum a čas návštevy webových stránok, URL navštívené webové stránky, IP adresa, pôvodný URL (tzv. Referrer), z ktorej ste na naše webové stránky prišli, množstvo prenesených dát a informáciu o user agent zaslanú Vaším webovým prehliadačom (prípadne aj typ a verzie prehliadača a použitý operačný systém).

(B) IP adresy sú na účely vyhodnotenia ukladané výlučne anonymne. Vyhodnotenie týchto logovacích dátových súborov slúži na to, aby sme mohli ľahšie nájsť chyby a boli schopní ich čo najrýchlejšie odstrániť. Okrem toho nám to umožní riadiť kapacitu servera a ďalej zlepšovať našu ponuku.

1.4 Cookies

(A) V rámci webových stránok používame tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve našich webových stránok uložené do Vášho počítača. Cookies môžu obsahovať len informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítanie Vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi, ibaže by ste s tým výslovne prejavili súhlas.

(B) Súhlas s použitím cookies nie je predpokladom pre návštevu našich webových stránok. Chceli by sme však upozorniť na to, že používanie funkcie nákupného košíka a objednávanie našich výrobkov je možné len vtedy, ak cookies povolíte.

(C) Cookies môžu byť v počítači uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. Relačná čiže session cookies). To znamená, že existujú, len kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. Persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači a po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazanie užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezeranie internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.

(D) Na našich webových stránkach, e-shopu používame tieto cookies:

- last click (pre ukončenie práce s webovým prehliadačom, dĺžka trvania: jednorazová návšteva webových stránok);

- session cookie (pre rozpoznanie návštevy webových stránok, dĺžka trvania: jednorazová návšteva webových stránok);

Správcovia zodpovední za využitia príslušných cookies sú firmy Google Inc. a Jiří Mareš.

(E) Ukladanie súboru cookies je možné všeobecne zakázať v nastavení webového prehliadača (tiež je možné zakázať prípadné používanie cookies tretích strán). Ak tak však užívateľ urobí, môžu byť niektoré funkcie webových stránok nedostupné alebo môže mať odmietnutie cookies vplyv na zníženie používateľského dojmu.

  1. Osobné údaje a ich spracovanie

2.1 Osobné údaje a účel spracovania osobných údajov

(A) Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej a identifikovateľnej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú osobu, ako fyziologické, genetické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

(B) Labora spracovávané kategórie osobných údajov, ktoré potrebuje v súvislosti s dokončením objednávky: meno a priezvisko, doručovacia adresa, platobné údaje a e-mailová adresa. Ak máte navyše vytvorené zákaznícke konto, môže zároveň dochádzať k spracovaniu ďalších údajov, ktoré pri registrácii dobrovoľne poskytnete alebo uvediete v prostredí Vášho zákazníckeho konta.

(C) Vaša e-mailová adresa slúži ako Váš identifikátor (v prípade založenia zákazníckeho konta predstavuje prihlasovacie meno zákazníka) a tiež slúži pre všetku komunikáciu. Na Vašu e-mailovú adresu Vám príde potvrdenie objednávky a informácie o zaslaní.

(D) Osobné údaje sú v prípade, že nakupujete bez registrácie, tj. bez vytvorenia zákazníckeho konta, spracované za účelom dokončenia objednávky a jej vybavenia (realizácie objednávky). Ak nám poskytnete osobné údaje v súvislosti s vytvorením Vášho zákazníckeho konta, použijeme ich najmä pre správu zákazníckeho konta tak, ako je uvedené v bode 2.3 (a).

(E) Osobné údaje môžu byť taktiež použité pre marketingové účely (bližšie pozri bod 2.4).

(F) Pri návšteve našich webových stránok dochádza tiež k zberu ďalších informácií, ktoré sú zisťované na štatistické účely. Na základe týchto informácií nie je možné, bez toho aby došlo k spojeniu s ďalšími informáciami, zistiť totožnosť konkrétneho užívateľa.

(G) Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas. V rámci vybavenia Vašej objednávky dostanú od nás nami vybrané subjekty, ako napr. Logistické firmy, dopravcovia, banky atď. potrebné údaje k vybaveniu Vašej objednávky. Takto získané údaje smú naši poskytovatelia služieb použiť iba na splnenie úloh súvisiacich s vybavením Vašej objednávky.

Aktuálny zoznam poskytovateľov ďalších služieb, ktorí pre daný účel môžu získať niektoré z Vašich osobných údajov:

Společnost Shoptet

Česká pošta

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o..

2.2 Formulárové údaje

Na webových stránkach Labora môžete využiť v rámci svojej činnosti niektoré formuláre, pomocou ktorých nám pošlete svoje údaje. Ak sa nejedná o osobné údaje, budú údaje vo formulárových poliach uložené a štatisticky vyhodnotené. V prípade, že sa jedná o osobné údaje, budú tieto údaje pre štatistické účely vyhodnocované, len ak dôjde k úspešnému odoslaniu údajov z formulára. Zároveň budú pre štatistické účely vyhodnocované operácie, ktoré boli v súvislosti s vyplňovaním formulára zrušené.

2.3 Zákaznícke konto Labora a nákup bez registrácie

(A) Pomocou registrácia si môžete zriadiť zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom (zákaznícke konto). Založením zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom; môžete takto nahliadať ako do svojich údajov o dokončených, tak nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.

(B) Ak si neželáte založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, tj. Ako hosť. V takom prípade dochádza k spracovaniu iba tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s dokončením Vašej objednávky.

(C) Založením svojho zákazníckeho konta beriete na vedomie, že budeme spracovávať Vami oznámené osobné údaje a informácie uložené vo Vašom zákazníckom kontu a užívateľskom účte a zľavách, ktoré sú s tým spojené. Ak nám udelíte súhlas, budeme súčasne vyhodnocovať Vaše užívateľské správanie, aby sme mohli zobrazovať obsah upravený priamo pre Vás.

(D) V prípade, že si nebudete priať služby uvedené v bode 2.3 (c), môžete svoje zákaznícke konto a osobné údaje v ňom v rubrike môj účet kedykoľvek vymazať a objednať si ako hosť, tj. Bez registrácie na našich webových stránkach.

2.4 Newsletter do e-mailu (obchodné oznámenia)

(a)      Ak ste si už zakúpili tovar v našom e-shope, budeme vám na základe nášho oprávneného záujmu zasielať e-mailom novinky týkajúce sa podobných produktov. Zároveň sa môžete dobrovoľne prihlásiť na odber noviniek prostredníctvom formulára na e-shope. V tomto prípade vám budeme zasielať newslettre na základe vášho súhlasu

(B) Ak si v budúcnosti nebudete priať ďalšie newslettre, môžete sa kedykoľvek z odberu bezplatne odhlásiť. Pre odhlásenie z odberu newslettera môžete kontaktovať priamo našu zákaznícku linku. Zrušenie odberu môžete tiež vykonať prostredníctvom linku pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom newsletteru.

(C) V prípade, že sa z odoberania newslettera odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať.

2.5 Adresná reklama

(A) Naším cieľom je neustále skvalitňovanie našich služieb, tak aby sme mohli pre našich zákazníkov vytvoriť také webové stránky, ktoré zabezpečia používateľom ich jednoduché ovládanie, a ktoré im umožnia zobrazenie reklamy, ktorá bude zodpovedať priamo ich záujmom. Preto, aby sme mohli reklamu účelne prispôsobiť Vašim záujmom (napr. V rámci zasielanie newsletteru), využívame Vami zaslané informácie a tiež automaticky generované informácie. Medzi tieto informácie patrí napríklad informácie o kliknutiach, aké produkty ste si na našich webových stránkach prezerali, informácie o Vašom počítači a internetové pripojenie, údaje získané z operačného systému a platformy, údaje o dátume a čase návštevy našej webovej stránky a tiež aké newslettre ste si otvorili.

(B) So všetkými informáciami, ktoré v súvislosti s adresnou reklamou o Vás získame, nakladáme zásadne v pseudonymizovanej podobe, aby sme obmedzili riziká súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov.

(C) V prípade, že si neželáte dostávať cielenú reklamu, môžete ju kedykoľvek odmietnuť. Pre odvolanie súhlasu s našou adresnou reklamou sa môžete obrátiť priamo na našu zákaznícku linku uvedenú v pätičke týchto Zásad.

  1. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1 Zabezpečenie osobných údajov

(A) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu.

(B) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje nenechali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom kontu vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi. Labora nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu Labora priamo spôsobila.

3.2 Doba uchovávania

(A) Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, tj. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie Vašej objednávky, a ďalej po dobu, po ktorú je Labora povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3.3 Práva dotknutých osob

Podľa platných zákonov máte rôzne práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Máte právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú, a právo požiadať o prenosnosť údajov, ktoré ste nám poskytli. Máte právo namietať z oprávnených dôvodov proti spracúvaniu vašich údajov alebo požadovať obmedzenie takéhoto spracúvania.

  • Svoje práva môžete uplatniť takto::
  • právo na prístup k vašim osobným údajom – môžete nás požiadať o bezplatné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov;
  • právo na opravu a/alebo doplnenie nepresností osobných údajov, ktoré sa vás týkajú;
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov – najmä ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené;
  • právo na prenosnosť údajov - t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.
  • žiadosť o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - najmä ak spochybňujete presnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné a odmietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich používania, alebo ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. 

Máte tiež právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti spracovaniu vašich údajov na reklamné účely. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov u nás ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov. Námietku môžete vzniesť buď písomne na adresu uvedenú na konci týchto zásad, alebo elektronicky na adresu info@labora.cz. Máte tiež právo podať sťažnosť proti spracúvaniu vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochor 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz..

3.4 Kontaktujte nás

     V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailovej pošty do schránky info@labora.cz.

kontakt:

Labora s.r.o.

Dobrá Voda 20

364 01 Toužim

Telefónna linka: +420 353 300 511

Platí od 26. apríla 2024